test history for sql/jdbc/tests/Bug_PrepStmtSetString_6382 on Cla-Fedora-x86_64